MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2019

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2019 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2 - 3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP / ředitel školy
max. 3 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění
max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP (Rámcového vzdělávacího programu) pro daný obor. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu, ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Kromě zmíněného cizího jazyka není volba nepovinných zkoušek omezena tím, zda se zkušební předměty na škole vyučují. Žák má možnost vybrat si zkušební předmět, z něhož bude konat nepovinnou zkoušku, zcela svobodně bez ohledu na to, jaký obor či typ střední školy studuje. Nepovinné zkoušky (s výjimkou cizích jazyků) neznamenají pro školu žádné nároky na kvalifikaci učitelů, neboť jsou realizovány formou centrálně zadávaných a centrálně vyhodnocovaných testů.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Společná část se skládá ze dvou povinných zkoušek a z maximálně tří zkoušek nepovinných.

1. ČESKÝ JAZYK

Didaktický test

Písemná práce

Ústní část zkoušky


2. ANGLICKÝ JAZYK

Didaktický test

Písemná práce

Ústní část zkoušky


2. MATEMATIKA

Didaktický test

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019

Nabídka zkoušek pro profilovou část MZ ve šk. r. 2018/19 STÁHNOUT

Nabídka zkoušek pro profilovou část MZ ve šk. r. 2018/19 STÁHNOUT

CO KDYŽ NEUSPĚJETE V ŘÁDNÉM TERMÍNU?

Opravné zkoušky se konají pouze z povinných zkoušek.

Z každé zkoušky (předmětu) máte možnost konat dvě opravné zkoušky; na složení opravné zkoušky máte 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy.

Opakujete vždy pouze tu zkoušku, kterou jste nevykonal/a úspěšně.

V případě komplexní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk) opravujete pouze tu dílčí zkoušku, kterou jste v předešlém pokusu nevykonal/a úspěšně. Dílčí zkoušky, které byly vykonány úspěšně, již neopakujete.

Pokud po předání maturitního vysvědčení zjistíte, že jste maturitu neudělali, a chcete opravnou zkoušku konat v podzimním termínu, podejte přihlášku k opravné zkoušce řediteli školy nejpozději do 25. června.

Při přihlašování k opravné zkoušce si nelze změnit předmět.

PŘIHLÁŠKA NA STÁTNÍ ČÁST MZ 2019

Přihláška k maturitní zkoušce 2019 STÁHNOUT

Průvodce žáka přihlašováním k maturitní zkoušce 2019 STÁHNOUT

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

Seznam literárních děl ke stažení STÁHNOUT

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2019 – 2 POVINNÉ ZKOUŠKY

Povinná zkouška – Ekonomika STÁHNOUT

Povinná zkouška – Informační technologie STÁHNOUT


Součástí povinné profilové části je praktická zkouška z odborných předmětů. Zkouška zahrnuje znalosti z oblasti hardwaru, počítačových sítí, technického kreslení, 3D grafiky a databázového systému.

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2019 – 2 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Nepovinná zkouška – Databázové systémy STÁHNOUT

Nepovinná zkouška – Základy přírodních věd STÁHNOUT

KALENDÁŘ AKCÍ

MINULÉ AKCE

PROGECAD

dodavatel školní verze progeCAD

progeCAD logo